Kyselysovellus valtakunnallista liikennetutkimusta varten

Helppokäyttöisyys ja selkeys olivat keskiössä, kun suunnittelimme ja toteutimme sovelluksen Traficomille valtakunnallista henkilö­liikenne­tutkimusta varten.

Projektin kohokohdat

1

Yhtenäisen ja sujuvan käyttäjäkokemuksen suunnittelu monille erilaisille käyttäjäryhmille

2

Monimutkaisen tutkimuskokonaisuuden hallitseminen sisällöllisesti ja teknisesti

3

Tietoturva-auditoitu pilvinatiivi ratkaisu Google Firebase -alustalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin muutaman vuoden välein toteutettavan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tarkoituksena on tutkia ihmisten liikkumista ja henkilöliikennettä. Tutkimustietoa käytetään monipuolisesti liikenteen suunnitteluun, seurantaan ja ennakointiin. 

Lähdimme kehittämään ja päivittämään tutkimuksen vastaajakokemusta, tavoitteenamme suunnitella ja toteuttaa moderni, saavutettava ja helppokäyttöinen digitaalinen kyselysovellus saatemateriaaleineen. 

Tutkimus toteutettiin Traficomille konsortiona. Franticin vastatessa digitaalisesta tutkimustyökalusta ja vastaajakokemuksesta, varsinaisen tutkimuksen toteutti WSP Finland. Tiedon keruusta ja tietokannan ylläpidosta vastasi Kantar TNS.

Traficom Case Mobile 01
Traficom Case Mobile 02
Traficom Case Mobile 03

Palvelumuotoilulla kohti helppoa ja yhtenäistä käyttäjäkokemusta

Henkilöliikennetutkimuksen (HLT21) osallistujat arvotaan satunnaisotannalla ympäri Suomen. Tutkimuksessa osallistujia pyydetään kertomaan heidän liikkumistottumuksistaan vastaamalla niitä koskeviin kysymyksiin, sekä täyttämään matkapäiväkirjaa yhdeltä ennalta määrätyltä päivältä. 

“Kyselytutkimuksissa vastausasteet heikkenevät ja ihmisiä on yhä vaikeampi tavoittaa puhelimella. Käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun hyödyntäminen materiaalien ja sovelluksen käyttöliittymän suunnittelussa nähtiin keskeiseksi keinoksi parantaa vastaushalukkuutta.”

– Hanna Strömmer, Erityisasiantuntija, Traficom

Päätimme keskittyä postitettavien materiaalien ja digitaalisen sovelluksen muodostaman kokonaisuuden suunnittelussa erityiseen selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen, jotta tutkimukseen osallistuminen olisi vaivatonta kaikenikäisille ja digitaalisilta taidoiltaan eritasoisille vastaajille. 

Syvennyimme suunnittelun alkuvaiheessa erityisesti käyttäjäryhmiin, jotka havaittiin aikaisemman tutkimuksen perusteella haastaviksi tavoittaa. Paneuduimme näiden käyttäjäryhmien erityispiirteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin erilaisten palvelumuotoilumenetelmien, kuten empatiakartan ja palvelupolun avulla. 

Suunnittelussa painotettiin erityisen selkeää käyttäjäkokemusta myös visuaalisten elementtien osalta.

Personoidut kysymyspolut erilaisille vastaajille

Useat toisistaan poikkeavat käyttäjäryhmät huomioitiin myös digitaalisessa kyselysovelluksessa suunnittelemalla heille erilaisia vastaajapolkuja sen perusteella, kuka kyselyyn oletettavasti vastaa. 

Alle 15-vuotiaille suunnatut kysymykset muotoiltiin sen mukaan, vastaako kyselyyn tutkimukseen kutsuttu itse vai vastaako hänen huoltajansa yhdessä kutsutun kanssa. Myös Suomen eri seutujen tutkimukselliset tarpeet huomioitiin yksilöllisten kysymyspolkujen avulla. 

Kyselyyn oli mahdollista vastata suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, joten tutkimuskysymykset ja sovelluksen käyttöliittymän sisällöt käännettiin näille kielille. Sovelluksesta tehtiin myös desktop-versio erityisesti iäkkäämpiä vastaajia sekä puhelinhaastattelijoita ajatellen. 

Vastaajakokemuksen flowta testattiin etävideoyhteyksien avulla eri ikäryhmiä edustavien, eri puolilla maata asuvien käyttäjien kanssa erilaisilla mobiili- ja päätelaitteilla sekä käyttöliittymillä. Testauksen kautta saatua tietoa käytettiin hyödyksi käyttäjäkokemuksen validoimiseen, iteroimiseen ja vastaajakokemuksen lopulliseen optimointiin.

01 Three mobiles full width Traficom

Tietoturvallinen, pilvinatiivi sovellus Google-alustalla 

Tutkimustiedon keräämiseen toteutettu HLT21-kyselysovellus on Angular-ohjelmistokehykseen pohjautuva selainsovellus, joka haluttiin toteuttaa kokonaisuudessaan pilviympäristöön.

Sovelluksen alustaksi valikoitui Google Cloud Firebase, joka tarjoaa sovelluksen tarvitsemat toiminnallisuudet täysin pilvinatiivisti Googlen tietoturvallisella ja sertifioidulla Backend as a Service-palvelualustalla. Sovelluksen jakelu, tiedon säilytys ja -siirto sekä tunnistautuminen tapahtuu kaikki niin ikään Firebasen kautta. 

Sovellus toteutettiin hyvin tarkkojen teknisten ja tietoturva- ja tietosuojavaatimusten mukaisesti. Firebase Authentication -palvelun avulla rakennettiin sovelluksen sääntöihin perustuva käyttöoikeuksien hallinta, jonka kautta varmennetaan eri käyttäjäryhmien tietosuoja sekä tutkimustietojen anonymiteetti. Sovellusta käyttävän henkilön identiteetti varmennetaan jokaisen tiedon tallennuksen tai luvun yhteydessä. Sovelluksen tietoturva-auditointi tehtiin kolmannen osapuolen toimesta.

Angular ja Firebase dynaamisen kyselysovelluksen mahdollistajana

Angular on MVC-arkkitehtuuriin pohjautuva, komponenttirakenteinen JavaScript-ohjelmistokehys, joka soveltuu hyvin interaktiivisten selainsovellusten kehittämiseen ja mahdollistaa Firebase-alustan ominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen.

Koska erilaisille vastaajille suunnattuja kysymyspolkuja on useita, muokkautuvat ne kyselyn aikana edellisten vastausten pohjalta sen mukaan, ovatko ne relevantteja vastaajalle. Esimerkiksi alle 15-vuotiaalta ei kysytä työssäkäyntiin liittyviä kysymyksiä, eikä autottomalta auton käyttöön liittyviä kysymyksiä. Osa tutkimuskysymyksistä ja vastausvaihtoehdoista, kuten paikkakunta tai ikä, määräytyy jo henkilön ennalta syöttämien lähtötietojen pohjalta, osa taas dynaamisesti henkilön antamien vastausten pohjalta. 

Angular-ohjelmistokehys soveltuu mainiosti edellä kuvattujen monimutkaisten, toisiinsa sidoksissa olevien kysymysten rakentamiseen. Ratkaisussa voidaan huomioida kysymysten ja kysymysrakenteiden komponettipohjaisuuteen perustuva tehokas uudelleenkäyttö, jossa kysymyssettejä voidaan lisätä ja muokata helposti, sekä asettaa niille ehtoja.

“Erilaisten vastaajaryhmien, alueellisten kysymysten, kysymysten sisäisen vastauslogiikan ja eri kieliversioiden hallinta oli monimutkainen ja haastava kokonaisuus. Yhteistyö Franticin kanssa kysymyslogiikan tarkistusvaiheessa sujui mutkattomasti ja kommunikointi oli helppoa. Jira-sovelluksen avulla kaikki ryhmän jäsenet tiesivät koko ajan päivän tilanteen."

– Riikka Kallio, Projektipäällikkö, WSP

10 Four mobiles full width (1) edited - Traficom

Kattava testaus ja integraatiot muihin palveluihin

Angular-ohjelmistokehys yhdistettynä TypeScript-ohjelmointikieleen on moderni ja toimiva yhdistelmä erityisesti silloin, kun sovellus on sidoksissa useisiin rajapintoihin ja ratkaisun vaatimuksiin kuuluu kokonaisuuden kattava ja automatisoitu testaus. Jokaiselle kysymykselle on laadittu tarkat automaattiset testit, joilla varmistetaan loogisen rakenteen eheys myös kysymyksiä muokattaessa.

Sovellus käyttää matkapäiväkirjassa apuna Firebase-palveluiden lisäksi avointa Digitransit-rajapintaa, joka on osa HSL:n ja Traficomin kehittämää avoimen lähdekoodin palvelualustaa. Digitransitin avulla toteutettiin osoitteiden hakutoiminnallisuus ja matkojen pituuksien laskentaan tarvittavien koordinaattien haku sovelluksessa annettujen osoitetietojen perusteella. 

Kun sovelluksen käyttäjä päättää kyselyyn vastaamisen, siirretään valmiit kyselyvastaukset automaattisesti Firestoresta Kantar TNS:n sisäisiin työkaluihin ja poistetaan kyselysovelluksen muistista. Vastausten siirto tapahtuu suojatulla tiedonsiirtoyhteydellä sovelluksen tutkimusta varten muodostamasta anonymisoidusta vastausaineistosta.

"Nykyisin on vaikea saada ihmiset vastaamaan tämän tyyppisiin tutkimuksiin, minkä takia meille oli erittäin tärkeää, että emme menetä yhtäkään vastausta siksi, että sovellus koettaisiin vaikeaksi käyttää. HLT-tutkimuksen digitaalisesta kyselysovelluksesta saatiin rakennettua tavoitteiden mukainen: nykyaikainen, helppokäyttöinen, selkeä ja erilaiset vastauspolut huomioiva."

– Riikka Kallio, Projektipäällikkö, WSP

Kompetenssit

 • UX/UI-suunnittelu
 • Palvelumuotoilu
 • Sisältömuotoilu
 • Ratkaisuarkkitehtuuri & backend-kehitys
 • Projektin johtaminen
 • Scrum Master
 • Frontend-kehitys
 • Fullstack-kehitys

Teknologiat

 • Angular
 • Node
 • TypeScript
 • Firebase Hosting
 • Firebase Functions
 • Firestore
 • Firebase Authentication
 • Google Pub/Sub
 • Google Compute Engine
 • Cloud Storage FUSE
 • Google Cloud Storage

Ota yhteyttä kuullaksesi lisää

Myynti sales@frantic.com
Myynti