Helppokäyttöinen kyselysovellus liikennetutkimukseen

Suunnittelimme HSL:n tutkimusosaston kanssa tiiviissä yhteistyössä vuoden 2018 Liikkumistutkimukselle saumattoman asiakaskokemuksen sekä brändi-ilmeen, ja toteutimme sen Angular-pohjaisena kyselysovelluksena. Helsingin seudun kunnat ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvittävät Liikkumistutkimuksella pääkaupunkiseudun ja lähikuntien asukkaiden liikkumista. Tutkimuksen tuloksia käytetään liikenne-ennusteiden tekoon ja liikennejärjestelmän suunnitteluun.

Projekti lyhyesti

1

Liikkumistutkimus haluttiin tuoda nykypäivään ja tarjota osallistujille helppo vastaamismahdollisuus paikkatietoa hyödyntävän internet-kyselyn avulla.

2

Suunnittelimme houkuttelevan ja selkeän, pääkaupunkiseudun ja lähikuntien asukkaiden liikkumista tutkivan kyselyn asiakaskokemuksen, brändi-ilmeen ja Angular-pohjaisen kyselysovelluksen.

3

Koetutkimuksen tulokset olivat rohkaisevia, sillä vastausprosentti nousi ja kyselyn tuottama aineisto todettiin laadukkaaksi. Koevastaajien palautteessa kyselyä kehuttiin sujuvaksi, selkeäksi, loogiseksi ja helppokäyttöiseksi.

Paperisesta lomakkeesta verkkosovellukseksi

Liikkumistutkimuksella kerätään monipuolista ja luotettavaa tietoa Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksista ja niihin vaikuttavista taustatekijöistä. Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966, nykyään noin viiden vuoden välein.

Aiemmin puhelinhaastatteluina ja postitse toteutettu tutkimus haluttiin vuonna 2018 viedä puhelinhaastattelujen lisäksi vastattavaksi verkkoon.

Tehtävänämme oli auttaa HSL:n tutkimusosastoa suunnittelemaan tutkimuksen asiakaskokemus – alkaen väestörekisteristä satunnaisotantana valitun osallistujajoukon mukaan kutsumisesta aina kyselytutkimuksen brändi-ilmeeseen – ja uudistaa aiemmin paperinen kyselytutkimus nykyaikaiseksi ja helppokäyttöiseksi verkkosovellukseksi. Verkossa toimivan kyselyn haluttiin toimivan sekä itsenäisesti vastaavien osallistujien että puhelinhaastattelijoiden käytössä.

Haasteina houkuttelevuus, selkeys ja sitouttaminen

Liikkumistutkimuksessa vastaajalle esitetään kysymyksiä hänen liikkumistottumuksistaan ja pyydetään täyttämään matkapäiväkirja yhden ennalta valitun tutkimuspäivän aikana tehdyistä matkoista. Liikkumistutkimus ei kuitenkaan ole joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään kaikista kulkutavoista. Siksi tutkimukselle luotiin oma brändi, joka ei yhdistä sitä HSL:ään ja joka viestii kaikkien kulkutapojen yhdenvertaisuudesta tutkimuksen kohteena.

Erityisenä haasteena tutkimuksen viimeaikaisissa toteutuksissa oli havaittu tutkimuksen vastausprosentin lasku. Asiakaskokemuksen suunnittelussa avainasemassa olivatkin kyselyn houkuttelevuus, helppokäyttöisyys ja selkeys. Siirtymä kutsukirjeen vastaanottamisesta internet-kyselyyn kirjautumiseen tuli suunnitella mahdollisimman helpoksi. Tärkeää oli myös varmistaa, että vastaaja täyttäisi aloittamansa kyselyn loppuun saakka, ja että ennen kaikkea matkapäiväkirjan täyttäminen olisi miellyttävää ja palkitsevaa.

Loimme tutkimukselle selkeän ja raikkaan visuaalisen ilmeen, jossa eri kulkutavat esitetään värikkäillä kuvituksilla. Kuvitus nostettiin tärkeään rooliin myös selkeyttämään tutkimuksen tärkeitä käsitteitä, kuten matkaa, menoa ja paluuta, sekä lenkkiä. Vastaamisen helppouteen kiinnitettiin eritystä huomiota aina kysymysten järjestyksestä pienimpiinkin sanamuotoihin.

Kyselyn rakennetta, käyttöliittymän opastavuutta ja siirtymää paperikutsuista digitaaliseen kyselyyn testattiin käyttäjien kanssa ensin prototyyppien ja lopuksi koetutkimuksen avulla. Kyselysovellusta testattiin myös useaan otteeseen sisäisten asiantuntijoiden toimesta niin Franticilla kuin HSL:llä. Tutkimushaastattelijoiden käyttöliittymää taas suunniteltiin ja parannettiin suorassa kontaktissa itse haastattelijoiden kanssa.

HSL LT1
HSL LT2
HSL LT3

Dynaaminen kysely mahdollistaa erilaiset käyttäjäpolut

Kyselysovellus rakennettiin selkeän kotinäkymän ja eri kysymysosioiden sujuvaksi vuoropuheluksi. Käyttäjälle luotiin mahdollisuus kulkea kyselyssä osiosta toiseen oman kiinnostuksensa mukaan siten, että kokonaisuus pysyi koko ajan hallittavana ja käyttäjää opastavana.

Angular-sovelluksena toteutetussa kyselyssä käytetään REST-rajapintaa tiedon tallennukseen, hakemiseen ja päivittämiseen. Kyselyn kysymykset muuttuvat käyttäjän aiempien antamien vastausten mukaan. Kysely tallennetaan jokaisen välikysymyksen jälkeen taustajärjestelmätoimittajan tarjoamaan tietorakenteeseen, jotta käyttäjän on mahdollista palata keskeneräiseen kyselyyn. Kyselyssä hyödynnettiin ennakoivaa tekstinsyöttöä ja muita kyselyn täyttämistä helpottavia tapoja kaikissa mahdollisissa kohdissa.

Matkojen kirjaamisessa vastaajan oli mahdollista merkitä matkatietojaan palveluun sijaintitietoa ja paikannusta hyödyntämällä. Osoitteiden hakuun ja reittien kuvaamiseen palvelu käyttää Digitransit-rajapintoja. Käyttäjillä oli myös mahdollisuus lisätä ja muokata matkoja vapaasti.

Rohkaisevaa palautetta koetutkimuksesta

Keväällä 2018 laitoimme kyselysovelluksen vielä lopulliseen testiin teettämällä koetutkimuksen. 800 ihmistä käsittävän koetutkimuksen tulokset olivat rohkaisevia. Kyselyn vastaamisprosentti nousi vuoden 2012 alle 20 prosentista 25 prosenttiin ja koevastaajien palautteessa kyselyä kehuttiin sujuvaksi, selkeäksi, loogiseksi ja helppokäyttöiseksi. Myös kyselyn tuottama aineisto todettiin laadukkaaksi. 

Varsinainen Liikkumistutkimus toteutettiin koetutkimuksen pohjalta syksyllä 2018.

Palvelumuotoilun kautta uusia oivalluksia liikennetutkimukseen

"Franticin palvelumuotoilijat tarttuivat täysillä Liikkumistutkimuksen haasteisiin: Miten tehdä monimutkaisesta matkapäiväkirjatutkimuksesta yksinkertainen nettikysely? Miten saada vastaajat ymmärtämään, että kyseessä ei ole joukkoliikennetutkimus, vaikka sen tekeekin HSL? Kaikkiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja saimme kehitettyä todella toimivan nettikyselyn – ja koko vastaamispolun. "

"Opimme Franticin kanssa työskennellessä, miten monipuolisesti palvelumuotoilua voidaan hyödyntää tutkimuksessa. Erityisesti käyttäjätestaukset olivat silmiä avaavia! Franticin asiantuntijoiden kanssa oli mukavaa tehdä yhteistyötä, ja lopputuloksena oli erittäin onnistunut kyselysovellus ja laadukas tutkimusaineisto."

Elina Brandt, Transport Analyst, HSL

Antoisa projekti myös asiantuntijan näkökulmasta

Oli äärettömän mielenkiintoista suunnitella asiakaskokemusta Liikkumistutkimuksen kaltaiselle kyselylle. Erityisesti matkapäiväkirjan täyttö vaatii käyttäjältä ajattelutyötä ja viitsimistä, joten oli tärkeää tehdä kokemuksesta mahdollisimman sujuva ja jopa palkitseva.

Testasimme käyttöliittymän suunnitteluratkaisuja useiden käyttäjien kanssa ensin palvelun protoversiolla ja sitten koodatulla palvelulla, jotta löysimme mahdolliset ongelmakohdat, joihin puuttua – ja toisaalta ne asiat, jotka toivat hymyn käyttäjien huulille. Opimme joka kerta käyttäjiltämme valtavasti hyvän käyttökokemuksen luomisen edellytyksistä! Lopullinen tuote on koettelun ja testaamisen kautta rakennettu ratkaisu, joka sitouttaa käyttäjän tutkimukseen vastaamiseen ja tekee siitä hänelle miellyttävän kokemuksen.

–Kaisa Ruotsalainen, Palvelumuotoilija, Frantic

Kompetenssit

 • Asiakaskokemuksen suunnittelu
 • Käyttäjäyhteistyö ja asiakasvalidointi
 • Prototypointi
 • Konseptisuunnittelu
 • Brändi-ilmeen suunnittelu
 • Sisältösuunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Tekninen suunnittelu ja toteutus

Teknologiat

 • Angular
 • Digitransit API
 • Firebase Cloud Messaging

Ota yhteyttä kuullaksesi lisää

Myynti sales@frantic.com
Myynti